ปล่อยกู้ รายละ 3 แสนบาท ธนาคารออมสิน ให้ประชาชนสร้างโอกาสในการจ้างงานและสร้างอาชีพ

ให้คนหาเช้ากินค่ำธนาคารออมสินได้ดำเนินมาตรการด้านสินเชื่อเพื่อช่วยให้ประชาชนสร้างโอกาสในการจ้างงานและสร้างอาชีพโดยอนุมัติงบประมาณ 1.5 พันล้านบาทเป็นทุนเริ่มต้นสำหรับการประกอบอาชีพ ลดการพึ่งพิงสินเชื่อดอกเบี้ยสูง หรือเงินกู้นอกระบบ

วงเงินสินเชื่อ

– วงเงินต่อท่านไม่เกิน 300,000 บาท

ระยะเวลาการขอสินเชื่อ

– ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2565

ระยะเวลาเงินกู้

– อายุครบกำหนดไม่เกิน 5 ปี (โดยไม่ต้องชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย 6 งวดแรก) – อัตราดอกเบี้ยต่อปี 3.99%

ผู้เริ่มต้นและผู้ประกอบการรายย่อย

– ผู้ที่ได้รับการอบรม “ช่าง” ต่างๆ เช่น ช่างปูน ช่างเครื่องปรับอากาศ ช่างไฟฟ้า ช่างเชื่อม เป็นต้น ช่างซ่อมบำรุงอุปกรณ์ ฯลฯ
บุคลากรที่ไม่ใช่ด้านเทคนิค เช่น ช่างเสริมสวยหรือช่างทำผมชาย ผู้ขายออนไลน์ เป็นต้น
ตามประเภทของอาชีพหรือประสบการณ์ ถือใบรับรอง หรือ อนุปริญญา หรือเอกสารอื่น ๆ ที่ได้รับการฝึกอบรมจากหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนในอาชีพดังกล่าว

ผู้ประกอบการรายย่อย

– มีสถานที่ขาย เช่น ขายปลีก ค้าส่ง การขาย แฟรนไชส์ ​​ฯลฯ มีสัญญาแฟรนไชส์การจดทะเบียนการค้าจดทะเบียนการค้าหรือเอกสารแสดงความเป็นเจ้าของอื่นๆ

 

 

พนักงานขับรถขนส่งมวลชน

– เช่น คนขับแท็กซี่ รถตู้สาธารณะ รถขนส่งสินค้า รถบรรทุกที่มีใบขับขี่รถยนต์สาธารณะ หรือเอกสารประกอบอาชีพอื่นๆ

ทั้งนี้ วงเงินต่อท่านไม่เกิน 300,000 บาท นับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ กล่าวคือ ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 อายุเงินกู้รวมไม่เกิน 5 ปี (6 งวดแรกได้รับยกเว้นเงินต้นและดอกเบี้ย) – อัตราดอกเบี้ยต่อปีคือ 3.99%.