ออมสินปล่อย “สินเชื่อสุขใจ มีเงินใช้หลังเกษียณ

ข่าววันนี้ ใครที่เตรียมตัวเกษียณ อยากมีเงินใช้ไม่ลำบาก ต้องการกู้เงินด่วน ยืมเงินออมสิน กู้เงินฉุกเฉิน ออมสินปล่อยสินเชื่อสุขใจ มีเงินใช้หลังเกษียณ ด้วยสินเชื่อสวัสดิการสำหรับข้าราชการบำนาญและลูกจ้างประจำ โดยใช้บำเหน็จตกทอดเป็นหลักประกัน หากต้องการกู้เงินถูกกฎหมายเช็กรายละเอียดเลย!

ออมสินปล่อย “สินเชื่อสุขใจ มีเงินใช้หลังเกษียณ”

“สินเชื่อสุขใจ มีเงินใช้หลังเกษียณ” ด้วยสินเชื่อสวัสดิการสำหรับข้าราชการบำนาญและลูกจ้างประจำ โดยใช้บำเหน็จตกทอดเป็นหลักประกัน ดอกเบี้ยคงที่ 4%ตลอดอายุสัญญา กู้เงินได้สูงสุด 30 ปี วงเงินสูงสุด 100% ของวงเงินบำเหน็จตกทอด ฟรี ค่าธรรมเนียมการให้บริการสินเชื่อ ลงทะเบียนขอสินเชื่อออมสิน อนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 1 เมษายน ถึง 30 มิถุนายน 2565

สินเชื่อสุขใจ มีเงินใช้หลังเกษียณ มีอะไรบ้าง

 • ดอกเบี้ยคงที่ 4%ตลอดอายุสัญญา
 • กู้ได้สูงสุด 30 ปี
 • วงเงินสูงสุด 100% ของวงเงินบำเหน็จตกทอด
 • ฟรี ค่าธรรมเนียมการให้บริการสินเชื่อ

สมัครสินเชื่อสุขใจ มีเงินใช้หลังเกษียณ ยืมเงินด่วนออมสิน

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

 1. เป็นข้าราชการบำนาญ ที่ได้รับหนังสือรับรองสิทธิบำเหน็จตกทอด ที่ออกให้โดยกรมบัญชีกลาง/สำนักงานคลังจังหวัด หรือ เป็นลูกจ้างประจำ ที่ได้รับ หนังสือรับรองสิทธิบำเหน็จตกทอดของผู้รับบำเหน็จรายเดือนที่ออกให้โดยกรมบัญชีกลาง/สำนักงานคลังจังหวัด
 2. เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้
 3. เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร

วัตถุประสงค์การกู้

 • เป็นค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพ/เงินทุนหมุนเวียน/ชำระหนี้สินเชื่ออื่นๆ

จำนวนเงินให้กู้

 • ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระหนี้ ไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินบำเหน็จตกทอดที่กรมบัญชีกลาง/สำนักงานคลังจังหวัด รับรองสิทธิ
 • กรณีขอกู้เพิ่ม จำนวนเงินที่กู้รวมทั้งสิ้นต้องไม่เกินจำนวนเงินในหนังสือรับรองสิทธิบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักประกันการกู้เงิน รวมกับจำนวนเงินในหนังสือ รับรองสิทธิบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักประกันการกู้เงิน (ฉบับส่วนที่ได้รับบำเหน็จตกทอดเพิ่ม)

หลักประกัน

จำนวนเงินบำเหน็จตกทอดตามหนังสือรับรองสิทธิที่ออกโดยกรมบัญชีกลาง/สำนักงานคลังจังหวัด โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้

 • เป็นของผู้กู้
 • เป็นหนังสือรับรองสิทธิบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักประกันการกู้เงินฉบับจริง

ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้

 • เป็นไปตามบันทึกข้อตกลง สูงสุดไม่เกิน 30 ปี

อัตราดอกเบี้ย

 •  อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

การชำระหนี้เงินกู้

 • ผู้กู้สามารถเลือกส่งชำระไม่ต่ำกว่าดอกเบี้ยเงินกู้ในแต่ละงวดกับเงินต้นบางส่วน ได้โดยพิจารณาตามความสามารถในการส่งชำระหนี้ของผู้กู้
 • กรมบัญชีกลางหักเงินบำนาญหรือบำเหน็จรายเดือน และเงินได้อื่น เพื่อชำระหนี้ ธนาคารเป็นงวดรายเดือน

ข้อมูล ธนาคารออมสิน