เงินประกันรายได้เกษตรประกันราคาข้าว จ่ายส่วนต่าง รอบที่ 1 (งวดที่ 21) ตรวจสอบ(รายละเอียด)

เงินประกันรายได้เกษตรประกันราคาข้าว จ่ายส่วนต่าง รอบที่ 1 (งวดที่ 21) ตรวจสอบ(รายละเอียด)

ประกาศคณะอนุกรรมการ เรื่อง การกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 รอบที่ 1 (งวดที่ 21)

ประกาศคณะอนุกรรมการกํากับดูแลและกําหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว
เรื่อง การกําหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง และการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี ๒๕๖๓/๖๕ รอบที่ ๑ (งวดที่ ๒๑)

  ตามที่คณะอนุกรรมการกํากับดูแลและกําหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกร ผู้ปลูกข้าว ได้ออกประกาศคณะอนุกรรมการกํากับดูแลและกําหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้ เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ การดําเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี ๒๕๖๓/๒๔ รอบที่ ๑ ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๓ ไปแล้ว นั้น
  เพื่อให้การดําเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี ๒๕๖๓/๒๔ รอบที่ ๓ เป็นไปด้วย ความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ของรัฐบาลในการช่วยเหลือเกษตรกรให้มีรายได้ สูงขึ้น คณะอนุกรรมการกํากับดูแลและกําหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ได้มีมติในคราวประชุม ครั้งที่ ๓๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ เห็นชอบการกําหนดราคาเกณฑ์กลาง อ้างอิงและการขุดเขยส่วนต่างราคาให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี ๒๕๖๓/๒๔ รอบที่ ๑ (งวดที่ ๒๑) อาศัยอํานาจตาม ความในข้อ ๒.๓ ของคําสั่งคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ ที่ ๓/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้ง คณะอนุกรรมการกํากับดูแลและกําหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ลงวันที่ ๓2 สิงหาคม ๒๕๖๒ คณะอนุกรรมการกํากับดูแลและกําหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกร ผู้ปลูกข้าว จึงออกประกาศ ดังนี้

ข้อ ๑ ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงประจําวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ เพื่อใช้ในการชดเชยส่วนต่างตาม โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี ๒๕๖๓/๖๔ รอบที่ ๑ (งวดที่ ๒๑) ให้แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต ๒๕๖๓/๖๔ ที่ระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวตั้งแต่วันที่ ๒๒ – ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔ สําหรับข้าวเปลือกขนิดต่าง ๆ ณ ความชื้นไม่เกิน ๑๕๖๔ ดังนี้

  1. ข้าวเปลือกหอมมะลิ สิ้นสุดฤดูการเก็บเกี่ยว
  2. ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 11,813.33 บาท
  3. ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 9,781.50 บาท
  4. ข้าวเปลือกหอมปทุม ตันละ 11,314.42 บาท
  5. ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 11,570.54 บาท

ข้อ ๒ การชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาประกันรายได้กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง มีอัตราส่วนต่างที่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรใช้ในการจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว สําหรับการจ่ายเงินงวดที่ ๒๓ ในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ดังนี้

 1. ข้าวเปลือกหอมมะลิ สิ้นสุดฤดูการเก็บเกี่ยว
 2. ข้าวเปลือกมะลินอกพื้นที่ ตันละ 2,186.67 บาท
 3. ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 218.50 บาท
 4. ข้าวเปลือกหอมปทุม ราคาสูงกว่าเป้าหมาย
 5. ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 429.46 บาท

 

สามารถเช็คได้ที่ chongkho.inbaac.com

3ขั้นตอนง่ายๆ 

 1. ใส่เขียนบัตรประชาชน
 2. กดค้นหา
 3. ดูรายเอียดรายการของตัวเอง
ข่าว เกษตรกร