มาแล้วเช็คด่วน ประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เงินส่วนต่างข้าว งวด 21

มาแล้วเช็คด่วน ประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เงินส่วนต่างข้าว งวด 21

กรมการค้าภายในได้มีการออรกมา ประชาสัมพันธ์ กรมการค้าภายใน ประกาศคณะอนุกรรมการ เรื่อง การกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 รอบที่ 1 (งวดที่ 21)

 • มติที่ประชุม ครั้งที่ 13/2564 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 รอบที่ 1 (งวดที่ 21) เห็นชอบการกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2563/64 งวดที่ 1 รอบที่ 20. . . จึงออกประกาศ ดังนี้ เงินส่วนต่างข้าว งวด 21

ราคาประกันข้าว: ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงประจำวันที่ 22 มี.ค. 2564 เพื่อใช้ในการชดเชยส่วนต่างตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 2563/64 รอบที่1 งวดที่ 21 ให้แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 63/64 ที่ระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวตั้งแต่วันที่ 22-28 มี.ค. 2564 สำหรับข้าวเปลือกชนิดต่าง ๆ ณ ความชื้นไม่เกิน 15% ดังนี้ข้าวเปลือกหอมมะลิ สิ้นสุดฤดูการเก็บเกี่ยว

  • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 11,813.33 บาท
  • ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 9,781.50 บาท
  • ข้าวเปลือกหอมปทุม ตันละ 11,314.42 บาท
  • ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 11,570.54 บาท

ราคาชดเชยข้าว:การชดเชยระหว่างราคาประกันรายได้กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง มีอัตราส่วนต่างที่ ธ.ก.ส. ใช้ในการจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว สำหรับการจ่ายเงินงวดที่ 20 ในวันที่ 29 มี.ค. 2564 ดังนี้

  • ข้าวเปลือกหอมมะลิ สิ้นสุดฤดูการเก็บเกี่ยว
  • ข้าวเปลือกมะลินอกพื้นที่ ตันละ 2,186.67 บาท
  • ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 218.50 บาท
  • ข้าวเปลือกหอมปทุม ราคาสูงกว่าเป้าหมาย
  • ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 429.46 บาท

วิธีเช็คเงินช่วยเหลือชาวนา โครงการต่างๆ  ตรวจสอบผลการรับการสนับสนุนตามโครงการรัฐ

 1. ไปที่ https://chongkho.inbaac.com/
 2. ใส่เขียนบัตรประชาชน
 3. กดค้นหา
 4. ดูรายเอียดรายการของตัวเอง

 • รูปตัวอย่างที่ รอโอนเงินและชื่อโครงการนั้นๆ ถ้าขึ้นแบบนี้เราได้เงินแน่นอนสบายใจได้เลย แค่รอเวลาว่าเงินจะเข้า บช. เมื่อไหร์

เงินประกันรายได้เกษตรกร,ตรวจสอบเงินประกันรายได้เกษตรกร,เงินช่วยเกษตรกร,เช็คเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกร,เงินประกันรายได้เกษตรกรชาวนา,เงินส่วนต่างราคาข้าว,เงินประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง,เงินส่วนต่างราคายางพารา,เช็คเงิน ธ.ก.ส. ไม่ว่าโครงการไหนๆก็อย่าลืมเข้ามาเช็คสิทธิ์เกี่ยวกับเกษตรกรได้ที่ : chongkho.inbaac.com

กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

  • 563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
  • โทรศัพท์ : 0 2507 5530 | สายด่วน 1569 | โทรสาร : 0 2547 5361 | อีเมล : webmaster@dit.go.th
ข่าว เกษตรกร